ACT EMDR Centrum Cursussen

Betalingsvoorwaarden: Het bedrag van de nota binnen 14 dagen over te maken op rekening NL94 RABO 0364781122 van de Rabobank onder vermelding van het notanummer. De inschrijving wordt definitief nadat u de betaling heeft voldaan, tot die tijd kunnen wij uw deelname aan de cursus niet garanderen.

Bedenktermijn: Na aanmelding heeft de deelnemer een bedenktijd van 14 dagen

Annuleringsvoorwaarden: Tot vier weken voor aanvang van de cursus bedragen de annuleringskosten € 45,- en wordt bij annulering door de cursist het restant van het cursusgeld binnen 14 dagen overgemaakt door het opleidingsinstituut. Daarna vindt geen restitutie meer plaats en is de volledige prijs verschuldigd. Bij verhindering is een plaatsvervanger welkom, mits hij  voldoet aan de vooropleidingseisen. De deelnemer mag 10% van de lesuren hebben gemist.

Bij te weinig deelnemers (minimaal 8 personen) gaat de cursus niet door. Het opleidingsinstituut restitueert dan het cursusgeld binnen 14 dagen.

Bij uitval van de docent door overmacht zal het opleidingsinstituut zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal het instituut zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor het opleidingsinstituut. Uitval van de docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

Beperking aansprakelijkheid: het opleidingsinstituut is nimmer aansprakelijk voor schade welke de cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het instituut. Het instituut is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten.

Vertrouwelijkheid: Zonder schriftelijke toestemming van de cursusdeelnemer zelf zal het opleidingsinstituut geen informatie aan derden verstrekken over deelnemers aan de cursussen.

Klachtenregeling: Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent van de cursus, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden. Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) gemeld worden de onafhankelijke klachtenfunctionaris, Mevr. drs. S. Tan. De melding van een klacht gebeurt per e-mail, (klacht@act-emdrcentrum.nl). Binnen twee werkweken ontvangt men een bevestiging en hoort men wie de klacht behandelt. De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Zij zullen daarbij de docent van de betreffende cursus betrekken. Klager ontvangt binnen vier weken bericht over de uitspraak van de klachtencommissie. Indien er langere tijd nodig is voor verder onderzoek dan zal de klager binnen deze vier weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Hierbij wordt een indicatie aangegeven wanneer de uitspraak plaats zal vinden. De uitspraak van de onafhankelijke klachtenfunctionaris is bindend. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de behandeling ervan worden gedurende de periode van een jaar bewaard.